Algemene voorwaarden

1. Alle verkoops- en verhuurvoorwaarden worden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen, beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. Door zijn bestelling wordt de klant geacht ermee in te stemmen. De bestellingen binden ons slechts in zoverre onze leveranciers geen wijzigingen doorvoeren in hun modellen en de voorraad niet is uitgeput. 

2. Ons aanbod is steeds vrijblijvend. Offertes en aanbiedingen zijn 14 dagen geldig. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging of bij begin van uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking of lock-out e.d.m. wij niet in de mogelijkheid verkeren een overeenkomst uit te voeren, behouden we ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. 

3. In geval van opzegging of annulatie van een overeenkomst of een bestelling door de klant, is deze van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding van 25% verschuldigd op het totale bedrag. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van "SOVILUX BVBA" om een schadevergoeding te eisen, die gelijk is aan de geleden schade.

4. Alle klachten worden binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.

5. Zonder speciale aanduiding zijn onze facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op de bankrekening, elders vermeld.

6. Betalingen van facturen van "SOVILUX BVBA" gebeuren steeds in Euro (€). De transactiekosten voor betalingen vanuit het buitenland zijn integraal ten laste van de klant en kunnen niet verhaald worden op "SOVILUX BVBA".

7. Zonder aanmaning en met volle recht zal het bedrag van iedere factuur niet betaald op de vervaldag, automatisch met 15% worden verhoogd, met een minimum van €75,00. Bovendien is vanaf de factuurdatum en van rechtswege op de onbetaalde bedragen een intrest verschuldigd van 15% per jaar.

8. De geleverde goederen blijven eigendom van "SOVILUX BVBA" tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de firma.

9. De btw, verpakkings-, transport-, verzekerings- en douanekosten zijn ten laste van de klant. Het vervoermiddel is volgens onze keuze wanneer de levering geschiedt uit ons magazijn. Zo "SOVILUX BVBA" order geeft aan een vervoerder handelt "SOVILUX BVBA" slechts als vertegenwoordiger van de klant.

10. De verleende waarborgen zijn deze die door de fabrikant vooropgesteld zijn.

11. Het vermelden van de leveringstermijn wordt enkel opgegeven ten titel van inlichting en bindt "SOVILUX BVBA" niet. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst aanleiding geven.

12. Bijzondere voorwaarden inzake diensten (personeel) en verhuring van materialen:

12.1 De waarborgsom wordt altijd vooraf overgeschreven op een elders vermelde bankrekening van "SOVILUX BVBA".

12.2 Tijdens de huurtermijn blijft de huurder aansprakelijk voor de gehuurde materialen. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid voor alle risico's die zich kunnen voordoen (brand, diefstal, beschadiging, ongeval, overbelasting, overspanning...). De daaruit voortvloeiende minwaarde of schade van de installaties zijn ten laste van de huurder en betaalbaar aan "SOVILUX BVBA". Daarenboven dient hij de eventuele geldboeten en/of veroordelingen tot schadevergoeding ten gevolge van geluidshinder, lichtpollutie of welkdanige andere vorm van overlast zelf te vergoeden en kan deze in geen geval verhaald worden op "SOVILUX BVBA".

12.3 De huurder dient zelf in te staan voor de diverse wettelijke verplichtingen die verbonden zijn zoals het bijvoorbeeld aanvragen van de vereiste vergunningen en toelatingen aan de bevoegde overheden.

12.4 Bij laattijdig terugbrengen van het materiaal wordt het huurbedrag vermeerderd met de dagprijs.

12.5 De huurmaterialen worden verondersteld in orde en bedrijfsklaar te zijn. Vanaf het ogenblik echter van de totstandkoming van de huurovereenkomst tussen partijen, verklaart de huurder zich zonder meer akkoord bedrijfsklaar materiaal ontvangen te hebben.

12.6 Wanneer "SOVILUX BVBA" instaat voor het vervoer van de materialen, moet de huurder op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig zijn. Bij verstek vervalt de overeenkomst en verplicht de huurder er zich toe annulatiekosten (zie 12.8 & 12.9), vervoer-, laad en eventuele préproductiekosten te betalen. 

12.7 De huurder mag aan de in- en uitwendige structuur van de materialen niets veranderen. De materialen worden terugbezorgd in de staat waarin ze zich bevonden bij afhaling.

12.8 Bij contractbreuk inzake verhuur van materiaal dienen forfaitaire onkosten en/of schadevergoedingen betaald te worden:

-50% van de overeengekomen huurprijs na de totstandkoming van de huurovereenkomst

-100% van de overeengekomen huurprijs bij annulatie op of vanaf de eerste dag van de huurtermijn.

12.9 Bij contractbreuk inzake diensten (personeel) dienen forfaitaire onkosten en/of schadevergoeding betaald te worden:

- Vanaf 14 dagen voor de levering van diensten: 10% van de bedongen prijs - met een minimum van €25 per dag.

- Vanaf 7 dagen voor de levering van diensten: 50% van de bedongen prijs met een minimum van €150 per dag.

- Vanaf 24u voor levering van diensten: 100% van de bedongen prijs.

12.10 "SOVILUX BVBA" behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van zijn opdrachtgever (zoals het niet betalen van vervallen facturen, het niet ter beschikking stellen van een degelijke infrastructuur en om het even welke andere contractuele of extracontractuele wanprestatie) zonder ingebrekestelling en zonder verwittiging de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten. 

13. In geval van betwisting is enkel de rechtbank Gent bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.